Правила користування бібліотекою ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

П Р А В И Л А
користування бібліотекою
ВСП «Бердянський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування бібліотекою ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (далі Бердянський коледж) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типового положення про бібліотеки вищого закладу освіти України та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України.
1.2 Бібліотека Бердянського коледжу є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом даного закладу і забезпечує друкованими матеріалами та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси коледжу.
1.3 Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4 Користування бібліотекою коледжу безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ. УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ

2.1 Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі, службовці коледжу. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальному залі.
2.2 Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі та в читальному залі; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, брати участь в масових заходах, що проводить бібліотека.
2.3 Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток. Студенти заочної форми навчання подають гарантійний лист з місця роботи.
2.4 На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр для читача.
2.5 Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
2.6 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
2.7 Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, зобов’язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.
2.8 Наукова література видається викладачам у кількості 10-15 примірників терміном на 1 місяць, студентам – до 10 примірників.
2.9 Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше ніж 3 примірники терміном на 15 днів.
2.10 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА (міжбібліотечний абонемент), видаються лише в читальному залі.
2.11 Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.
2.12 При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по МБА.
2.13 При отриманні літератури читач розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.
2.14 Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в облікових документах; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
2.15 При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її. При виявленні якихось дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на літературі відповідні службові позначки.
2.16 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
2.17 Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
2.18 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні їх замінити відповідними або такими, що визнані бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої або пошкодженої літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначаються бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності.
2.19 Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу коледжу.
2.20 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.21 На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
2.22 На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, надати всю літературу, що значиться за ним та подовжити, якщо потрібно, термін користування нею.
2.23 Читачі, що закінчили коледж, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
2.24 Читачі повинні додержуватись тиші в читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.
2.25 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ

3.1 Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи коледжу.
3.2 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3 Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів. Забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально- політичну, художню та іншу літературу.
3.4 Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок, організує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5 Організовує книжкові виставки, дні інформації, бесіди, диспути та інші бібліотечні заходи.
3.6 Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі.
3.7 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8 Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, карток, рекомендаційних покажчиків, а також усних консультацій та інше.
3.9 Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуальної групової інформації.
3.10 Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.11 Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси.
3.12 Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.
3.13 Проводить серед читачів роботу з поширення знань по основам бібліотекознавства і бібліографії, прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання, проводить індивідуальні бесіди, консультації.
3.14 Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
3.15 Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.
3.16 Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.
3.17 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку, бібліотекар нагадує читачам поштою чи телефоном (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством України.

Додаток

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧИТАЧАМ БІБЛІОТЕКИ ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

1. Запис читачів коледжу в бібліотеку і читальний зал. Ознайомлення з правилами користування бібліотекою.
2. Надання літератури із фондів бібліотеки додому, а також довідкової та цінної літератури в читальному залі.
3. Надання довідково-пошукового апарату, що розкриває зміст фонду бібліотеки для пошуку необхідної інформації.
4. Консультаційні послуги:
– в пошуку необхідної інформації з довідково-пошукового апарату бібліотеки;
– при користуванні фондом бібліотеки.
5. Організація відкритих переглядів з метою ознайомлення читачів з новими надходженнями літератури, тематичних виставок літератури з актуальних питань в приміщенні бібліотеки.
6. Організація масових заходів для читачів.
7. Платних послуг немає.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *